Arbejder...
Handelsbetingelser
1.Baggrund
1.1Disse handelsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for ethvert køb som du (herefter ”Kunden”) foretager via http://documendo.document-engine.dk (herefter ”Hjemmesiden”).
1.2Hjemmesiden og Ydelserne udbydes af virksomheden Documendo ApS, CVR-nr. 35074597, Kløvertoften 19, 2740 Skovlunde (herefter ”Virksomheden”).
2.Ydelserne
2.1Virksomheden faciliterer via Hjemmesiden en online service, hvor Kunden ved at besvare en række spørgsmål kan danne et eller flere juridiske dokumenter (herefter ”Ydelserne”).
2.2Ydelserne er alene henvendt til danske eller udenlandske virksomheder og Virksomheden tilbyder ikke handel med forbrugere.
3.Aftaleindgåelse
3.1Ved køb af Ydelserne accepterer Kunden Betingelserne.
3.2I forbindelse med Kundens køb på Hjemmesiden, skal Kunden registrere sig med en e-mailadresse samt vælge et password. Kunden har pligt til at sørge for, at passwordet ikke eksponeres over for tredjepart.
3.2.1I tilfælde af Kunden glemmer sit password, er der en funktion på Hjemmesiden, hvor Kunden kan få tilsendt et nyt password til den e-mailadresse Kunden er registreret på Hjemmesiden med.
3.3Personoplysninger behandles i øvrigt henhold til Virksomhedens privatlivspolitik.
4.Opbevaring og transmission af data
4.1Ydelserne, som Kunden har købt, er tilgængelige til download fra Hjemmesiden indtil 3 måneder efter købsdatoen.
4.2For at sikre uautoriseret adgang til Ydelserne har Virksomheden implementeret relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte Kundens oplysninger. Transmission af oplysninger via Hjemmesiden er beskyttet ved hjælp af en stærk SSL-kryptering, men Kunden skal være opmærksom på, at ingen transmission af oplysninger over internettet eller elektronisk opbevaring af dokumenter er 100 % sikker.
4.3Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af Ydelserne.
5.Priser og betalingsbetingelser
5.1Priser for Ydelserne fremgår af Hjemmesiden. Priserne oplyses i danske kroner og er inklusive moms.
5.2Kunden kan betale med de betalingsmidler der fremgår af Hjemmesiden.
5.3Betaling håndteres via en anerkendt og godkendt betalingsleverandør. Enhver overførsel og lagring i betalingssystemet af Kundens kortdata, sker i krypteret form.
5.3.1Der pålægges intet betalingsgebyr ved betaling med MobilePay.
5.3.2Ved betaling med VISA eller MasterCard pålægges et gebyr på 1,45 % (minimum DKK 0,60) ved betaling med kort udsted i Danmark og på 2,75 % (minimum DKK 1,85) ved betaling med udenlandsk udstedte kort.
5.3.3Betaling er endvidere underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Kunden betaler alle gebyrer som egen kortudsteder opkræver.
5.4Hvis der ikke kan trækkes betaling fra Kundens betalingskort, vil beløbet blive opkrævet via faktura på den registrerede e-mailadresse.
5.5Ved manglende betaling er Virksomheden berettiget til at kræve rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
6.Levering
6.1Efter køb og registrering har Kunden adgang til Ydelserne på Hjemmesiden.
7.Ansvar samt begrænsninger i ansvar
7.1Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er Virksomheden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
7.2Ydelserne er afhængige af Kundens input og valg til at danne et eller flere dokumenter, hvorfor Virksomheden ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl i Kundens input og valg.
7.3Ydelserne er af generel karakter og hverken Ydelserne eller øvrigt indhold på Hjemmesiden kan erstatte konkret juridisk rådgivning og Kunden anbefales, at søge konkret juridisk rådgivning hos f.eks. en advokat forud for indgåelse af aftaler.
7.4Virksomheden er ikke en part i aftaler, som Kunden indgår på baggrund af Ydelserne og påtager sig som følge heraf intet ansvar for anvendeligheden eller validheden af Ydelserne.
7.5Lovgivningen ændrer sig konstant og selvom Virksomheden løbende arbejder på at forbedre og opdatere Ydelserne i forhold til relevant lovgivning, påtager Virksomheden sig intet ansvar for, at Ydelserne efterlever krav i nuværende eller fremtidig lovgivning.
8.Behandling af personoplysninger
8.1For Virksomhedens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er aftalt følgende:
8.1.1Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (herefter ”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
8.1.2Virksomheden skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.
8.1.3Virksomheden skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at Virksomheden ved påtænkt skifte af en underleverandør eller ved anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.
8.1.4Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.
8.1.5Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller til en underleverandør som ikke har tiltrådt EU-US Privacy Shield aftalen.
8.1.6Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Virksomheden kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Virksomheden.
8.1.7Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, så er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.
8.1.8Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Virksomheden behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Virksomheden herom.
9.Ændringer
9.1Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere Betingelserne.
10.Spørgsmål og klager
10.1Såfremt du har spørgsmål eller klager kan du henvende dig per e-mail på ar@documendo.dk.
11.Lovvalg og værneting
11.1Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret i første instans.